Kiều Đông Du

Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu?

A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.

B. từ mạch gỗ sang mạch rây

C. từ mạch rây sang mạch gỗ

D. qua mạch gỗ

Đỗ Khánh Chi
18 tháng 12 2018 lúc 7:48

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(2) Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

(4) Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarôzơ, hoocmôn thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất được luận chuyên chủ yếu trong mạch rây.

(5) Sản phẩm quang hợp được dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan như: củ, quả, hạt, đỉnh cành, rễ của cây.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ

D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng

Kiều Đông Du

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.

Kiều Đông Du

Điểm nào sau đây để phân biệt giữa sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây?

A. Vận chuyển trong mạch gỗ theo hướng từ trên xuống, mạch rây thì ngược lại.

B. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn mạch rây thì không.

C. Mạch gỗ vận chuyển theo hướng từ dưới lên, mạch rây thì ngược lại.

D. Mạch gỗ chuyển đường từ lá về cơ quan chứa, mạch rây thì không.

Kiều Đông Du

Hệ tuần hoàn ở động vật

   - Cho biết hệ thống vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở thực vật và hệ thống vận chuyển máu ở động vật.

   - Cho biết động lực vận chuyển dòng mạch gỗ, dòng mạch rây ở cơ thể thực vật và máu ở cơ thể động vật.

   - Quan sát hình 22.3 và trả lời các câu hỏi sau :

   + Cơ thể động vật trao đổi chất với môi trường sống như thế nào?

   + Mối liên quan về chức năng giữa các hệ cơ quan với nhau và giữa các hệ cơ quan với tế bào cơ thể (với chuyển hóa nội bào)?

Kiều Đông Du

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ

B. Mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào sống

C. Mạch gỗ chỉ vận chuyển chất vô cơ

D. Mạch rây gồm các tế bào đã chết

Kiều Đông Du

Dịch mạch rây được vận chuyển từ lá xuống rễ là nhờ

A. quá trình cung cấp năng lượng của hô hấp

B. sự chênh lệch áp suât thâm thấu giữa cơ quan cho và cơ quan nhận

C. lực hút của thoát hơi nước và lực đấy của rễ

D. lực đẩy của áp suất rễ và thoát hơi nước

Kiều Đông Du

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.

B. Mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào sống.

C. Mạch gỗ chỉ vận chuyển chất vô cơ.

D. Mạch rây gồm các tế bào đã chết.

Kiều Đông Du

Khi nói về mạch gỗ và mạch rây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào sống và tế bào chết.

B. Mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.

C. Mạch gỗ chỉ vận chuyển nước và ion khoáng.

D. Mạch rây được cấu tạo từ tế bào sống và tế bào chết.

Kiều Đông Du

Động lực chủ yếu của sự vận chuyển các chất trong mạch libe (mạch rây) là

A. Sức hút của trọng lực

B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các tế bào sản xuất và tiêu thụ saccaro

C. Sự chênh lệch nồng độ giữa các tế bào phần vỏ và phần ruột

D. Lực liên kết giữa dòng chất lỏng với thành mạch

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN