Hoàng Đức Long

Sóng điện từ được dùng trong việc truyền thông tin trong nước là

A. sóng dài

B. sóng trung

C. sóng ngắn

D. sóng cực ngắn

D. sóng cực ngắn

Vũ Thành Nam
13 tháng 12 2018 lúc 17:47
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có bước sóng 21 m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.        B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.        D. Sóng cực ngắn.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Hoàng Đức Long

Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.108 m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng

A. 75 kHz

B. 75 MHz

C. 120 kHz

D. 120 MHz

Hoàng Đức Long

Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3.108 m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng

A. 75 kHz

B. 75 MHz

C. 120 kHz

D. 120 MHz

Hoàng Đức Long

Trong chân không, tốc độ truyền sóng điện từ bằng 3 . 10 8  m/s, một máy phát sóng phát ra sóng cực ngắn có bước sóng 4 m. Sóng cực ngắn đó có tần số bằng:

A. 75 kHz

B. 75 MHz

C. 12 kHz

D. 120 MHz

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (1)

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

A. Chỉ (10

B. (2) và (3)

C. (3) và (4)

D. (1), (2) và (3)

Hoàng Đức Long

Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m. Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

Hoàng Đức Long

Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện và cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước sóng l, người ta nhận thấy khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp trên tụ cực đại đến lúc chỉ còn nửa giá trị cực đại là 5 (ns). Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3 . 10 8 ( m / s ) . Bước sóng l

A. 12 m

B. 6 m

C. 18 m

D. 9 m