Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường?

A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy

B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong

C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường

D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện

Vũ Thành Nam
26 tháng 5 2018 lúc 10:48

ChọnB.

 Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong kín. Điện trường tĩnh cũng có các đường sức là những đường cong

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường

A. xoáy.

B. mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

C. mà các đường sức là những đường cong khép kín bao quanh các đường cảm ứng từ.

D. cảm ứng mà nó tự tồn tại trong không gian.

Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường

A. xoáy.

B. mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

C. mà các đường sức là những đường cong khép kín bao quanh các đường cảm ứng từ.

D. cảm ứng mà nó tự tồn tại trong không gian.

Hoàng Đức Long

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hoàng Đức Long

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự tương quan giữa vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường đó.

A. Các véctơ E và B biến thiên tuần hoàn có cùng tần số

B. Các véctơ E và B cùng phương

C. Các véctơ E và B biến thiên tuần hoàn lệch pha nhau π/2

D. Các véctơ E và B ngược hướng

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ là quá trình lan truyền trong không gian của một điện từ trường biến thiên. Kết luận nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ của điện từ trường

A.  E →  và  B →  biến thiên tuần hoàn có cùng tuần số

B.   E →  và   B →  biến thiên tuần hoàn có cùng pha

C.  E →  và   B →   cùng phương

D.  E →  và   B → biến thiên tuần hoàn có cùng tuần số và cùng pha

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha

C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha

C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

A. điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ

B. véc tơ cường độ điện trường E →  và cảm ứng từ B →  cùng phương và cùng độ lớn

C. tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha  0 , 5 π

D. tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha

Hoàng Đức Long

Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số 5 MHz. Lấy c   =   3 . 10 8   m / s . Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường độ điện trường tại N bằng 0

A. t + 225 ns

B. t + 230 ns

C. t + 260 ns

D. t + 250 ns

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN