Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

B. Một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian, nó sinh ra một từ trường

C. Một từ trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường biến thiên tuần hoàn theo thời gian

D. Một điện trường biến thiên tăng dần đều theo thời gian, nó sinh ra một từ trường

Vũ Thành Nam
22 tháng 1 2019 lúc 4:25

ChọnC.

Một từ trường biến thiên đều theo thời gian, nó sinh ra một điện trường không biến thiên tuần hoàn theo thời gian

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường

A. xoáy.

B. mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

C. mà các đường sức là những đường cong khép kín bao quanh các đường cảm ứng từ.

D. cảm ứng mà nó tự tồn tại trong không gian.

Hoàng Đức Long

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường

A. xoáy.

B. mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

C. mà các đường sức là những đường cong khép kín bao quanh các đường cảm ứng từ.

D. cảm ứng mà nó tự tồn tại trong không gian.

Hoàng Đức Long

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là W = Q 2 /2C. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Hoàng Đức Long

Khi nói về một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cơ năng của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian,

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hoà theo thời gian.

D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Hoàng Đức Long

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Hoàng Đức Long

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mac – xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ tường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hoàng Đức Long

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hoàng Đức Long

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Hoàng Đức Long

Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì xung quanh đó xuất hiện một điện trường

A. không đổi theo thời gian 

B. biến thiên theo thời gian 

C. có các đường sức là đường cong kín 

D. có cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin

Hoàng Đức Long

Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì xung quanh đó xuất hiện một điện trường

A. không đổi theo thời gian

B. biến thiên theo thời gian

C. có các đường sức là đường cong kín

D. có cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN