Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC, dòng điện dịch trong tụ điện và dòng điện trong cuộn cảm có những điểm giống nhau là

A. đều do các êlectron tự do tạo thành

B. đều do các điện tích tạo thành

C. xuất hiện trong điện trường tĩnh

D. xuất hiện từ trường xoáy

Vũ Thành Nam
9 tháng 8 2018 lúc 10:43

Chọn D

Xung quanh khoảng không gian có điện trường biến thiên xuất hiện từ trường xoáy.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Dùng một mạch dao động LC lí tưởng để thu cộng hưởng sóng điện từ, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C 1   =   2 . 10 - 6   F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E 1   =   4   μ m V . Khi điện dung của tụ điện C 2   =   8 . 10 - 6   F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

A. 0,5 mV

B. 1 mV

C. 1,5 mV

D. 2 mV

Hoàng Đức Long

Ang ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng, xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1 =1 μ F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4,5 μ V, khi điện dung của tụ điện C2 = 9 μ F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

A. E2 = 1,5  μ V

B. E2 = 2,25  μ V

C. E2 = 13,5  μ V

D. E2 = 9  μ V

Hoàng Đức Long

Ang ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộn dây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện  C 1  =1mF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E 1  = 4,5 mV. khi điện dung của tụ điện  C 2  =9mF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

A. E 2  = 1,5  μ V

B.  E 2  = 2,25  μ V

C.  E 2  = 13,5  μ V

D.  E 2  = 9  μ V

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên bản tụ là Qo=2.10-6 C và dòng điện cực đại trong mạch là IO=0,314A. Lấy π 2 =10. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là.

A. 2,5 MHz.

B. 3 MHz.

C. 25 MHz.

D. 50 MHz.

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1H và tụ điện có điện dung C = 10 μ F  thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 30 m A . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 50mA

B. 60mA

C. 40mA

D. 48mA

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I o . Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng  I o n  thì điện tích một bản tụ có độ lớn:

A.  q = n 2 − 1 2 n q o

B.  q = 2 n 2 − 1 n q o

C.  q = 2 n 2 − 1 2 n q o

D.  q = n 2 − 1 n q o

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm là 12 V. Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 , 03 2 A thì điện tích trên tụ có độ lớn bằng 15 14 μ F . Tần số góc của mạch là

A. 2.10 3  rad/s

B. 5 .10 4  rad/s

C. 5 .10 3  rad/s

D. 25 .10 4  rad/s

Hoàng Đức Long

, trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng. Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1 = 2.10–6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4 μV. Khi điện dung của tụ điện C2 = 8.10–6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là

A. 0,5 μV.

B. 1 μV.

C. 1,5 μV.

D. 2 μV.

Hoàng Đức Long

Một tđin phng đin dung C=8nF, có hai bn tụ đin cách nhau d=0,1mm, được nối với một cuộn dây cm thun độ tcảm L = 10 μH  thành mạch dao động LC lí tưởng. Biết rng lớp đin môi giữa hai bn tụ đin chỉ chu được cường độ đin trường tối đa là 35 . 10 4 V/m. Khi trong mạch có dao động đin ttdo tcường độ dòng đin qua cuộn dây có giá trị hiu dng I. Đlớp đin môi trong tụ đin không bị đánh thủng tgiá tr của I phi thỏa mãn điu kin nào sau đây?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN