Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30,tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Vĩnh Phúc       

B. Phú Thọ

C. Bắc Ninh       

D. Quảng Ninh

Nguyễn Vũ Thu Hương
8 tháng 6 2017 lúc 6:07

Giải thích: Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía bắc (năm 2007) là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Như vậy, ta thấy vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉnh Quảng Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

A. Vĩnh Phúc.

B. Phú Thọ.

C. Bắc Ninh.

D. Quảng Ninh.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ:

A. Vĩnh Phúc

B. Quảng Ninh

C. Bắc Ninh

D. Phú Thọ

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất thuộc vùng TD và MN Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ( năm 2007) là?

A. Quảng Ninh

B. Bắc Ninh

C. Phú Thọ

D. Vĩnh Phúc

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc ( năm 2007)?

A. Bắc Ninh       

B. Quảng Ninh

C. Bắc Giang       

D. Hưng Yên

Hoàng Gia Bảo

Tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

A. Vĩnh Phúc.

B. Bắc Ninh.

C. Quảng Ninh.

D. Phú Thọ.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (năm 2007) là

A. Tiền Giang, Hậu Giang

B. Tân An, Mỹ Tho

C. Vũng Tàu, Mỹ Tho

D. Long An, Tiền Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( năm 2007) là?

A. Long An, cần Thơ       

B. Tiền Giang, Hậu Giang

C. Long An, Tiền Giang       

D. Long An, An Giang

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat đia lí Việt Nam trang 30, số lượng các tỉnh ( thành phố) thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ( năm 2007) là?

A. 4       

B. 5

C. 6       

D. 7

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) cao nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là?

A. Bắc Giang

B. Phú Thọ

C. Quảng Ninh

D. Lào Cai

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN