Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là?

A. Sóc Trăng, Kiên Giang

B. Cần Thơ, Cà Mau

C. Long Xuyên, Kiên Lương      

D. Tân An, Mỹ Tho

Nguyễn Vũ Thu Hương
31 tháng 7 2017 lúc 3:41

Giải thích: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 29, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Cà Mau. Các trung tâm còn lại là Sóc Trăng, Rạch Giá, Kiên Lương và Long Xuyên có quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các trung tâm nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng?

A. Cà Mau, Sóc Trăng

B. Long Xuyên, Rạch Giá

C. Cần Thơ, Cà Mau

D. Tân An, Mỹ Tho

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long đồng cấp quy mô với nhau?

A. Long Xuyên, Sóc Trăng.

B. Sóc Trăng, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Mỹ Tho.

D. Mỹ Tho, Cà Mau.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long đồng cấp quy mô với nhau?

A. Cà Mau, Cần Thơ.

B. Cần Thơ, Tân An.

C. Tân An, Cà Mau. 

D. Cà Mau, Mỹ Tho.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không đồng cấp quy mô với nhau?

A. Cần Thơ, Cà Mau.

B. Cà Mau, Mỹ Tho.

C. Mỹ Tho, Long Xuyên.

D. Long Xuyên, Rạch Giá.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng có quy mô từ trên 40 nghìn tỉ đồng trở lên là?

A. Phú Yên, Bắc Ninh

B. Hà Nội, Hải Phòng

C. Hải Dương, Hưng Yên

D. Thái Bình, Nam Định

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có ngành điện tử?

A. Cần Thơ.

B. Tân An.

C. Mỹ Tho.

D. Rạch Giá.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành dệt?

A. Long Xuyên.

B. Sóc Trăng.

C. Cà Mau.

D. Mỹ Tho.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long không có ngành cơ khí?

A. Sóc Trăng, Mỹ Tho.

B. Long Xuyên, Cà Mau.

C. Cần Thơ, Tân An.   

D. Rạch Giá, Kiên Lương.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhà máy nhiệt điện?

A. Cần Thơ, Cà Mau.

B. Cà Mau, Kiên Lương.

C. Kiên Lương, Rạch Giá.

D. Rạch Giá, Tân An.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN