Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

cho hình trụ có hai đáy là 2 hình tròn (O1;R) và (O2;R). chiều cao bằng 10. Gọi M là 1 điểm mà M cách O1 một đoạn =5 và cách O1O2 một đoạn =3. Gọi (P) qua M và // vs 2 đáy chia trụ thành 2 phần (T1) chứa O1 và (T2) chứa O2 Tính tỉ số \(\frac{V\left(T1\right)}{V\left(T2\right)}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.