Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là?

A. Biểu đồ cột

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ tròn

D. Biểu đồ miền

Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 9 2017 lúc 18:08

Giải thích: Dựa vào bảng số liệu (đơn vị: %), một đối tượng, 2 mốc năm và yêu cầu của biểu đồ (thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp) nên biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất cung nghiệp phân theo thành phần kinh tế

(Đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, Nhà xuất bản Thống kê, 2012)

a) Vẽ biu đồ thích hợp nhất th hiện quy mô giá trị sn xuất công nghiệp và cơ cu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.

b) Nhận xét về quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biu đồ đã vẽ và gii thích.

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ( giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là?

A. Biều đồ tròn

B. Biểu đồ

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ kết hợp ( cột và đường)

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP theo giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2010.

b) Rút ra nhận xét cần thiết từ biểu đồ đã vẽ.

Hoàng Gia Bảo

Nếu vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ( giá thực tế) phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và 2013 thì bán kính đường tròn năm 2013?

A. Lớn hơn 2,3 lần bán kính đường tròn năm 2005

B. Lớn hơn 3,3 lần bán kính đường tròn năm 2005

C. Lớn hơn 4,3 lần bán kính đường tròn năm 2005

D. Lớn hơn 5,3 lần bán kính đường tròn năm 2005

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: tỷ đồng)

Để học tốt Địa Lý 12 | Giải bài tập Địa Lý 12

    Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (Đơn vị %)

Theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ?

 

A. Biểu đồ cột.

B. Biểu đồ miền.

C. Biểu đồ tròn.

D. Biểu đồ đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) phân theo ngành của nước ta năm 2000 và năm 2010

(Đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Hà Nội)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta năm 2000 và năm 2010.

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ngành của nước ta trong giai đoạn trên

Hoàng Gia Bảo

Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ thích hợp là?

A. Biểu đồ cột ghép

B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ tròn

D. Biểu đồ đường

Hoàng Gia Bảo

Cho biểủ đồ:

Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo thành phấn kinh tế năm 2006 và 2010 (Đợn vị: %)

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

 

A. Tỉ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo các thành phần kinh tế đều tăng.

B. Quy mô giá trị sản xuất ngành công nghiệp phân theo thành phần kinh tế không thay đổi

C. Giảm tỉ trọng thành phần kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng thàn phần ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn lớn nhất, tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước luôn nhỏ nhất

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)