Hoàng Gia Bảo

Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là?

A. Cao su      

B. Cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm

C. Cây công nghiệp nhiệt đới      

D. Lúa gạo

Nguyễn Vũ Thu Hương
27 tháng 4 2019 lúc 8:39

Giải thích: Mục 2, SGK/177 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với sản phẩm chuyên môn hoá sản xuất của Đông Nam Bộ?

1) Các cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, điều).

2) Cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương).

3) Nuôi trồng thuỷ sản.

4) Bò sữa, gia cầm.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Gia Bảo

Các loại cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới ở Tây Nguyên gồm:

A. cà phê, cao su, hồ tiêu

B. cà phê, cao su, chè

C. cà phê, cao su, dừa

D. cà phê, cao su, điều

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện thuận lợi nhất cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới ở Tây Nguyên là:

A. đất badan và khí hậu cận xích đạo

B. đất badan và nguồn nước sông hồ

C. khí hậu cận xích đạo và đất phù sa cổ

D. nguồn nước sông hồ và địa hình cao nguyên

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: nghìn ha)

Loại cây Cả nước Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Cây CN lâu năm 1633,6 91,0 634,3
Cà phê 497,4 3,3 445,4
Chè 122,5 80,0 27,0
Cao su 482,7 - 109,4
Các cây khác 531,0 7,7 52,5

a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b, Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về những sự giống nhau và khác nhau trong sản xuất cây trồng công nghiệp lâu năm giữa hai vùng này

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc phát triển cây công nghiệp lâu năm nhiệt đới ở Tây Nguyên là

A. đất badan và khí hậu cận xích đạo.

B. đất badan và nguồn nước sông hồ.

C. khí hậu cận xích đạo và đất phù sa cổ.

D. nguồn nước sông hồ và địa hình cao nguyên.

Hoàng Gia Bảo

Trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, vì

A. mang lại hiệu quả kinh tế cao

B. nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

C. nhân dân có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp từ lâu đời.

D. sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta

Hoàng Gia Bảo

Điều kiện nào để Trung du và miền núi Bắc Bộ phát triển trồng và chế biến cây công nghiệp, cây ăn quả, cận nhiệt và ôn đới?

A. Công nghiệp chế biến phát triển, giao thông vận tải thuận lợi.

B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn lao động dồi dào.

C. Diện tích đất feralit lớn, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.

D. Đảm bảo an ninh lương thực nên mở rộng diện tích cây công nghiệp, ăm quả

Hoàng Gia Bảo

Đông Nam Bộ có thể phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm lẫn cây công nghiệp ngắn ngày chủ yếu là nhờ:

A. Có nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nhất nước.

B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận Xích đạo.

C. Có nhiều diện tích đất đỏ ba dan và đất xám phù sa cổ.

D. Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống kinh nghiệm.

Hoàng Gia Bảo

Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Diện tích đất đỏ badan và đất xám phù sa cổ lớn.

B. Cơ sở công nghiệp chế biến hiện đại nhất cả nước.

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm mang tính chất cận xích đạo.

D. Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm

Cả năm

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Tổng

2134,9

142,4

969,0

Cà phê

641,2

15,5

673,

Chè

132,6

96,9

22,9

Cao su

978,9

30,0

259,0

Các cây khác

382,2

0

113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là?

A. Cột chồng      

B. Miền

C. Tròn      

D. Đường

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN