Pham Trong Bach

Cho khối lăng trụ tam giác đứng ABC.A'B'C' đáy tam giác vuông tại A, AC = AB = 2a, góc giữa AC' mặt phẳng (ABC) bằng 300. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

A.  2 3 a 3 3

B.  3 a 3 3

C.  a 3 3

D.  4 3 a 3 3

Cao Minh Tâm
23 tháng 3 2017 lúc 6:50

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho khối lăng trụ tam giác đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AC = AB = 2a, góc giữa AC' và mặt phẳng (ABC) bằng 300. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

A. 2 3 a 3 3

B. 3 a 3 3

C. a 3 3

D. 4 3 a 3 3

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, A B C ⏜ = 30 0 . Gọi M là trung điểm của AB, tam giác MA'C đều cạnh 2a 3  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối lăng trụ là ABC.A'B'C'

Pham Trong Bach

Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a, AC=a 3 , AA'=2a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ đó.

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=a 3  góc hợp bởi đường thẳng AA' và mặt phẳng (A'B'C') bằng 45 0 , hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'.

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a 3 , BC=2a. Đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng (BCC'B') một góc 30 ° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng a√3/4. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

A. V = a 3 3 6

B. V = a 3 3 3

C. V = a 3 3 24

D. V = a 3 3 12

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, A C = a ,   A C B ^ = 60 0 . Đường thẳng BC’ tạo với mặt phẳng (ACC’A’) một góc 30 0 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

Pham Trong Bach

Cho lăng trụ tam giác  ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AB = a, AC = a 3 . Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC và góc giữa AA’ tạo với mặt phẳng (ABC) bằng 60 ∘ . Gọi V là thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'. Tính V 3 + V a 3 - 1 .

A. 1.

B. a.

C. a 2 .

D. a 3 .

Pham Trong Bach

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a, A'B=a 3  . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng:

A.  a 3 3 2

B.  a 3 6

C.  a 3 2

D.  a 3 2 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN