Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 11

tìm m để hàm số \(y=mx^3-2mx^2+3x-m\) có cực trị

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.