Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Trong các hàm số sau, hàm số nào là nguyên hàm của hàm số f(x)= tan2x ?

  1. y= 2tanxcotx
  2. y=2tan(1+ tan2x)
  3. y= \(\frac{1}{3}\)tan3x
  4. y= -x + tanx
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.