Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Tìm m để phương trình log22x -2mlog2x + m+2=0 có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng (0;1)?

  1. m< -1 hoặc m> 2
  2. -2<m<-1 hoặc m>2
  3. m< -1
  4. -2<m
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.