Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB=1, AD=2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.

  1. 10pi
  2. 4pi
  3. 2pi
  4. 6pi
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.