Nguyễn Hoàng Nam

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp đ tạo 162 gam tinh bột là

A. 224.103 tít

B. 112.103 tít.B. 112.103 tít.

C. 336.103 tít

D. 448.103 tít.

Ngô Quang Sinh
17 tháng 11 2019 lúc 9:02

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là

A. 224.103 lít

B. 112.103 lít.

C. 336.103 lít.

D. 448.103 lít

Nguyễn Hoàng Nam

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là

A. 448.103 lít.

B. 224.103 lít.

C. 336.103 lít.

D. 112.103 lít.

Nguyễn Hoàng Nam

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp đ tạo 162 gam tinh bột là

A. 224.103 tít

B. 112.103 tít

C. 336.103 tít

D. 448.103 tít.

Nguyễn Hoàng Nam

Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là

A. 112.103 lít.

B. 448.103 lít.

C. 336.103 lít.

D. 224.103 lít.

Nguyễn Hoàng Nam

Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?

A. 1482600

B. 1382600

C. 1402666

D. 1382716

Nguyễn Hoàng Nam

Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì thể tích không khí (đktc) đ cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hp ?

A. 1382,7 m3

B. 1328,7 m3

C. 1402,7 m3

D. 1420,7 m3

Nguyễn Hoàng Nam

Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Để phản ứng quang hợp tạo ra 810 gam tinh bột cần số mol không khí là

A. 100000 mol.

B. 50000 mol.

C. 150000 mol.

D. 200000 mol.

Nguyễn Hoàng Nam

Đốt cháy hoàn toàn một th tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% th tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Th tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cn dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

A. 70,0 lít.

B. 78,4 lít.

C. 84,0 lít.

D. 56,0 lít.

Nguyễn Hoàng Nam

Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất, đốt trong các bếp, lò ga để nấu nướng, sấy khô, nung gạch, lò cao sản xuất xi măng, nấu thủy tinh, luyện kim, … Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lit khí CO2 (ở đktc) và 9,90 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

A. 84,00 lít

B. 78,40 lít

C. 70,00 lít

D. 56,00 lít

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN