Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, BC=2a, AB=a. khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC' theo a là:

 

  1. \(\frac{3a\sqrt{3}}{2}\)
  2. \(\frac{2a\sqrt{3}}{2}\)
  3. \(\frac{a\sqrt{3}}{2}\)
  4. \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\)
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.