Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 60 độ. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là:


 

  1. \(a\sqrt{2}\)
  2. \(a\sqrt{3}\)
  3. \(a\sqrt{5}\)
  4. \(2a\)
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.