Đại số lớp 8

Vịtt Tên Hiền

cho 3 số hữu tỉ x y z

chứng minh rằng :

\(\frac{1}{\left(x-y\right)^2}\) + \(\frac{1}{\left(y-z\right)}^2\) + \(\frac{1}{\left(z-x\right)^2}\) là bình phương của1 số hữu tỉ

Ngân Đại Boss
Ngân Đại Boss 15 tháng 12 2016 lúc 21:20

ếu

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN