Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(27^{mx^3-2x^2+3x-2}=\frac{1}{9^{-mx^2-x+2}}\) tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt dương

A.m\(\in\)(0,4)/ \(\left\{\frac{3}{8}\right\}\) B.m\(\in\)(0,3)/ \(\left\{\frac{3}{4}\right\}\) C.m\(\in\)(0,1)/ \(\left\{\frac{3}{8}\right\}\) D.

m\(\in\)(0,1)/ \(\left\{\frac{3}{4}\right\}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.