Câu hỏi của Hỗ Trợ Mua Games Bản Quyền Gía Rẻ - Vật lý lớp 10

1 vật có m= 75g đc ném lên từ độ cao 1.1m so vs mặt đất vs tốc độ 12m/s. Khi nó đạt độ cao 2.1m thì tốc độ of nó là 10.5 m/s
a. Tính công đã thực hiện bởi trọng lượng ò nó
b. cơ năng of vật bị tiêu tán bởi lực cản of ko khí?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.