Hoàng Gia Bảo

Nhận định nào sau đây là minh chứng cho nền công nghiệp Hoa Kì có quy mô lớn nhất thế giới?

A. Sản lượng than đá, dầu thô, khí đốt đứng đầu thế giới

B. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 17% trong GDP

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp chế biến tham gia vào xuất khẩu ngày càng tăng

D. Công nghiệp sản xuất nhiều hàng xuất khẩu nhất thế giới

Nguyễn Vũ Thu Hương
22 tháng 11 2017 lúc 6:48

Chọn đáp án C

Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm năm 1960 là 33,9 % năm 2004 là 19,7 %. Sản xuất công nghiệp của Hoa Kì gồm ba nhóm ngành:

- Công nghiệp chế biến chiếm 84,2 % giá trị hàng xuất khẩu của cả nước và thu hút trên 40 triệu lao động (năm 2004).

- Công nghiệp điện lực gồm nhiệt điện, điện nguyên tử, thủy điện và các loại khác như: điện địa nhiệt, điện tử gió, điện mặt trời.

- Công nghiệp khai thác khoảng đứng đầu thế giới về khai thác phốt phát, môliđen; thứ hai về vàng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Nhận định nào sau đây là minh chứng cho nền công nghiệp Hoa Kì có quy mô lớn nhất thế giới?

A. Sản lượng than đá, dầu thô, khí đốt đứng đầu thế giới

B. Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 17% trong GDP

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp chế biến tham gia vào xuất khẩu ngày càng tăng

D. Công nghiệp sản xuất nhiều hàng xuất khẩu nhất thế giới

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NHÓM NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Đơn vị: tỉ đồng

Năm

2000

2007

Công nghiệp khai thác

53 035,2

141 635,8

Công nghiệp chế biến

264 459,1

1 254 536,2

Công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

18 606,0

73 100,3

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo nhóm ngành công nghiệp của nước ta qua 2 năm trên là:

A. Biểu đồ tròn

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ cột nhóm

D. Biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp chế tạo chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản?

A. 40%                        

B. 20%                      

C. 50%                      

D. 30%

Hoàng Gia Bảo

Ngành công nghiệp chế tạo chiếm bao nhiêu phần trăm giá trị sản xuất hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản?

A. 40%

B. 20%

C. 50%

D. 30%

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

1. Điểm công nghiệp có quy mô nhỏ, là hình thức đơn giản, gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp.

2. Trung tâm công nghiệp gắn với các đô thị vừa và lớn,có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa

3. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới rõ ràng, sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng, vừa để xuất khẩu.

4. Vùng công nghiệp là 1 vùng rộng lớn có có các xí nghiệp hạt nhân

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Hoàng Gia Bảo

Có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

1. Điểm công nghiệp có quy mô nhỏ, là hình thức đơn giản, gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp.

2. Trung tâm công nghiệp gắn với các đô thị vừa và lớn,có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa

3. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới rõ ràng, sản xuất các sản phẩm vừa để tiêu dùng, vừa để xuất khẩu.

4. Vùng công nghiệp là 1 vùng rộng lớn có có các xí nghiệp hạt nhân

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Hoàng Gia Bảo

Các sản phẩm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đã có mặt trên thị trường thế giới là nhờ

A. Sản phẩm sản xuất nhiều đáp ứng thừa nhu cầu trong nước. (1)

B. Có nhiều công ty phân phối sản phẩm này ở nước ngoài. (2)

C. Cả (1), (2) đều đúng.

D. Chất lượng ngày càng cao. (3)

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (năm 2007) là

A. Hạ Long

B. Yên Bái.

C. Bắc Giang.

D. Việt Trì.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bản đồ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (năm 2007) là

A. Hạ Long

B. Yên Bái.

C. Bắc Giang.

D. Việt Trì.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN