Câu hỏi của Công Chúa Hoa Hồng - Toán lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cho mình spam, mình lưu cái bài giải này vào máy chút, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến S hoc24, mong mọi người thông cảm

a) Xét tam giác ABD và tam giác ACE có :

AB = AC ( gt )

Góc A chung

AD = DE ( gt )

=> Tam giác ABD = tam giác ACE ( c . g . c )

Vậy tam giác ABD = tam giác ACE

b) Vì tam giác ABD = tam giác ACE ( theo phần a )

=> Góc DBA = góc ACE ( 2 góc tương ứng )

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

=> BD // CE

* Xét tam giác BAE và tam giác DAC có : AB = AC ( gt )

Góc BAE = góc DAC ( 2 góc đối đỉnh ) AD = AE ( gt )

=> Tam giác BAE = tam giác DAC ( c . g . c )

=> Góc BAE = góc ADC ( 2 góc tương ứng )

Mà góc BAE và góc ADC là 2 góc so le trong

=> BE // CD

c) Ta có : Tam giác ABD = tam giác ACE ( theo phần a )

=> BD = EC ( 2 cạnh tương ứng ) và góc NDA = góc FEA ( 2 góc tương ứng )

=> ND = EF ( N là trung điểm của BD, F là trung điểm của CE )

* Xét tam giác AND và tam giác AFE có :

ND = EF ( cmt )

Góc NDA = góc FAE ( cmt )

AD = AE ( gt )

=> Tam giác AND = tam giác AFE ( c . g . c )

=> Góc NAD = góc FAE ( 2 góc tương ứng )

Mà góc DAC + góc CAF + góc FAE = 180 độ

=> Góc NAD + góc DAC + góc CAF = 180 độ

=> Góc NAF = 180 độ

=> N , A , F thẳng hàng

d) Phần này mình không biết cách trình bày các bạn giúp mình nhé!

** Gợi ý :

- Tam giác ABE = tam giác ACD =>

+) Góc ABP = góc ACM

+) BE = CD => BP = CM

- Xét tam giác PBA và tam giác MCA có :

AB = AC ( gt )

-> Góc BAP = góc CAM

=> Góc BAP + góc PAC = góc CAM + góc PAC

Rồi từ đó suy ra .....

    Được cập nhật 20 tháng 2 2017 lúc 18:42 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.