Violympic Vật lý 8

Nguyễn Đức Anh

Một bình chứa hai chất lỏng, lớp phía trên là cột dầu cao 5 cm và có dd = 8000 N/m3, lớp dưới là cột nước cao 10 cm có dn= 104 N/m3 . Tính áp suất gây ra ở đáy bình.

Hà Khánh Ngân
24 tháng 11 2016 lúc 20:05

1400. đề bài sai đấy

Bình luận (0)
Tùng Trần
24 tháng 11 2016 lúc 20:50

dn=10000N/m^3

Bình luận (1)
Quang Minh Trần
24 tháng 11 2016 lúc 5:35

hình như bạn đánh nhầm, trọng lượng riêng của nước là: 104 N/m3 hay 10000 N/m3

hd = 5cm = 0,05m

hn = 10cm = 0,1m

Áp suất hai chất lỏng gây ra ở đáy là:

p = pd + pn = hd.dd + hn.dn = 0,05.8000 + 0,1.10000=1400 (Pa)

vậy áp suất gây ra ở đáy là 1400 Pa

(nếu dn = 104 < dd => nước sẽ nổi lên còn dầu chìm xuống .-. đi ngược với giả thuyết đề bài nên chỗ dn mình nghĩ bạn nhầm lẫn )

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN