Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Minh - Giáo dục công dân lớp 12

Hãy vẽ sơ đồ giai đoạn của người nhiễm HIV

Cần gấp lắm các bn giúp vs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.