Đại số lớp 6

Nguyễn Ngọc Gia Hân

Chứng minh với mọi x , y \(\in\) N :

2x + 3y chia hết cho 7 \(\Leftrightarrow\) 9x + 5y chia hết cho 17

Hàn Thiên Tử
7 tháng 11 2016 lúc 20:45

cho sửa đề lại là 2x+3y chia hết cho 17

Bình luận (0)
Hàn Thiên Tử
7 tháng 11 2016 lúc 20:49

\(17x+17y⋮17\)\(\Leftrightarrow8x+12y+9x+5y⋮17\)\(\Rightarrow4\left(2x+3y\right)+9x+5y⋮17\)

Vì 2x+3y chia hết cho 17 => 9x+5y chia hết cho 17

Vậy với mọi x, y\(\in N\) và 2x+3y chia hết cho 17 thì 9x+5y chia hết cho 17

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN