Ôn tập toán 8

Đỗ Trung

C1

a) làm tính nhân: -7x(3x-2)

b) tính nhanh: 872+26.87+132

C2

a) phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-25

b) tìm x biết: 3x(x+5)-2x-10=0

C3

Cho 2 đa thức A=3x3-2x2+2 và B=x+1

a) thực hiện phép chia A và B

b) tìm số nguyên x để đa thức A chia hết cho đa thức B

giải hộ mik nhé mik đang cần gấp mai phải nộp rồi các bạn giúp mik nhanh nhé

Hàn Thiên Tử
7 tháng 11 2016 lúc 20:35

C1

a) -7x(3x-2)=-21x^2+14x

b) 87^2+26.87+13^2=87^2+2.13.87+13^2=(87+13)^2=100^2

C2

a) (x-5)(x+5)

b)3x(x+5)-2(x+5)=(3x-2)(x+5)=0

\(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}3x-2=0\\x+5=0\end{array}\right.\)

\(\Rightarrow\left[\begin{array}{nghiempt}x=\frac{2}{3}\\x=-5\end{array}\right.\)

Vậy S={-5;2/3}

C3:

a)3x^3-2x^2+2=(x+1)(3x^2-5x-5)-3

b) Để A chia hết cho B=> x+1\(\inƯ\left(-3\right)\)

\(\Rightarrow\begin{cases}x+1=3\\x+1=-3\\x+1=1\\x+1=-1\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x=2\\x=-4\\x=0\\x=-2\end{cases}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN