Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12

cho pt \(\left(z^2+3z-1\right)^2+\left(2z+3\right)^2=0\) tính \(\left|2z+1+i\right|\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.