Lập trình đơn giản

Lê Ngọc

Viết chương trình chứng minh tam giác vuông.

Cold Wind
Cold Wind 29 tháng 10 2016 lúc 7:56

var a,b,c:real;

begin

write('nhap 3 canh: '); readln(a,b,c);

If ((a*a = b*b + c*c) or (b*b=a*a+c*c)) or (c*c=b*b+a*a) then write('co') else write('khong');

end.

Bình luận (1)
Phan Tiến Đạt
Phan Tiến Đạt 8 tháng 3 2020 lúc 9:30

program andanh; uses crt; var a,b,c:real; begin clrscr; write('Do dai canh thu nhat: ');readln(a); write('Do dai canh thu hai: ');readln(b); write('Do dai canh thu ba: ');readln(c); if (sqr(a) = sqr(b) + sqr(c)) or (sqr(b) = sqr(a) + sqr(c)) or (sqr(c) = sqr(a) + sqr(b)) then write('La tam giac vuong') else write('Khong phai tam giac vuong'); readln end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN