Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)

Năm

2000

2002

2004

2006

2007

Nông - lâm - ngư nghiệp

108,4

123,4

156,0

198,8

232,2

Công nghiệp xây dựng

162,2

206,2

287,6

404,7

475,4

Dịch vụ

171,1

206,2

271,7

370,8

436,1

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kì 2001 – 2007 thì biểu đồ nào là phù hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.

B. Biểu đồ tròn.

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ kết hợp.

Nguyễn Vũ Thu Hương
24 tháng 1 2019 lúc 13:04

Chọn đáp án A

Năm

2000

2002

2004

2006

2007

Nông - lâm - ngư nghiệp

100%

113,8 %

140,9 %

183,4%

214,2 %

Công nghiệp xây dựng

100%

127,1 %

177,3 %

249,5 %

193,1 %

Dịch vụ

100%

120, 5%

158,8%

216,7 %

254,9 %

Vì thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế nên sử dụng biểu đồ đường là hợp lí nhất. Có 3 đường thể hiện tốc độ tăng trưởng của các khu vực kinh tế.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kì 2001 – 2007 thì biểu đồ nào là phù hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.       

B. Biểu đồ tròn.        

C. Biểu đồ cột.          

D. Biểu đồ kết hợp.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ

(Đơn vị: nghìn tỷ đồng)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kì 2001 – 2007 thì biểu đồ nào là phù hợp nhất?

A. Biểu đồ cột.            

B. Biểu đồ đường.     

C. Biểu đồ kết hợp.   

D. Biểu đồ tròn.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ SO SÁNH NĂM 2010 PHÂN THEO KHU

VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Đơn vị: tỉ đồng)

Khu vực kinh tế

2010

2012

2014

2015

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

396576

425446

451659

462536

Công nghiệp và xây dựng

693351

801217

896042

982411

Dịch vụ

797155

914177

1035726

1101236

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trong nước (theo giá so sánh năm 2010) phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ miền. 

B. Biểu đồ đường. 

C. Biểu đồ kết hợp. 

D. Biểu đồ cột ghép.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 – 2016

(Đơn vị:%)

 

Năm

Khu vực kinh tế

2000

2005

2010

2016

Nông – lâm – ngư nghiệp

65,1

57,3

49,5

41,9

Công nghiệp – xây dựng

13,1

18,2

20,9

24,7

Dịch vụ

21,8

24,5

29,6

33,4

Tổng số

100

100

100

100

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế của nước ta, giai đoạn 2000 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn

B. Đường

C. Ô vuông

D. Miền

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu

Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế năm 2005 và 2013

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp -xây dựng

Dịch vụ

2005

914001

176402

348519

389080

2013

3584262

658779

1373000

1552483

Để thể hiện quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo ngành kinh tế, thì biểu đồ thích hợp nhất là

A. biểu đồ tròn.

B. biểu đồ cột.

C. biểu đồ miền.

D. biểu đồ đường.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu.

LAO ĐỘNG PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ NƯỚC TA

(Đơn vị. nghìn người)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông-lâm-ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2001

38562.7

24468.4

5551.9

8542.4

2010

47743.6

24788.5

10284.0

12671.1

Để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động phân theo các ngành kinh tế nước ta năm 200 và 2010, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ cột

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ tròn

D. Biểu đồ miền

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO KHU VỰC

KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2006

Năm

Số lao động đang làm việc ( triệu người)

Cơ cấu ( %)

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2005

42,8

57,3

18,2

24,5

2006

54,4

41,9

24,7

33,4

Theo bảng số liệu, biểu đồ nào thích hợp nhất vừa thể hiện được quy mô lực lượng lao động vừa thể hiện được cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, năm 2005 và năm 2006?

A. Biểu đò tròn, bán kính khác nhau.

B. Biểu đồ tròn, bán kính bằng nhau.

C. Biểu đồ ô vuông.

D. Biểu đồ miền.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu sau đây:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Kinh tế

Nhà nước

Kinh tế

ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

2006

485 844

147 994

151 515

186 335

2010

811 182

188 959

287 729

334 494

Để vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010.Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ cột chồng

B. Biểu đồ cột nhóm

C. Biểu đồ miền

D. Biểu đồ tròn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ SO SÁNH NĂM 2010 PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Đơn vị: tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, Hà Nội, 2017)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm trong nước (theo giá so sánh năm 2010) phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong giai đoạn 2010 - 2015, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Biểu đồ miền

B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ kết hợp

D. Biểu đồ cột ghép

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN