Chương I- Quang học

Hatsune Aiko

Một bút chì dài 15 cm đặt cách gương phẳng 5 cm theo phương vuông góc với gương. 

a. Ảnh của gương cao bao nhiêu ?

A.15 cm

B. 20 cm

C. 5 cm

D. 10 cm.

b. Khoảng cách xa nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 40 cm

C. 20 cm

D. 30 cm

c. Dịch chuyển bút chì ra xa thêm 5 cm theo phương vuông góc đó thì khoảng cách gần nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 10 cm

C. 15 cm

D. 20 cm

 

 

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 18 tháng 10 2016 lúc 9:44

Một bút chì dài 15 cm đặt cách gương phẳng 5 cm theo phương vuông góc với gương. 

a. Ảnh của bút chì cao bao nhiêu ?

A.15 cm

B. 20 cm

C. 5 cm

D. 10 cm.

b. Khoảng cách xa nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 40 cm

C. 20 cm

D. 30 cm

c. Dịch chuyển bút chì ra xa thêm 5 cm theo phương vuông góc đó thì khoảng cách gần nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 10 cm

C. 15 cm

D. 20 cm

Bình luận (1)
Toàn Kửng
Toàn Kửng 16 tháng 1 2017 lúc 22:15

Một bút chì dài 15 cm đặt cách gương phẳng 5 cm theo phương vuông góc với gương.

a. Ảnh của gương cao bao nhiêu ?

A.15 cm

B. 20 cm

C. 5 cm

D. 10 cm.

b. Khoảng cách xa nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 40 cm

C. 20 cm

D. 30 cm

c. Dịch chuyển bút chì ra xa thêm 5 cm theo phương vuông góc đó thì khoảng cách gần nhất giữa điểm sáng trên vật và ảnh của điểm đó là :

A. 5 cm

B. 10 cm

C. 15 cm

D. 20 cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN