Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z - 1 + 2 i = 2 . Tìm môđun lớn nhất của số phức z

A.  9 + 4 5

B.  11 + 4 5

C.  6 + 4 5

D.  5 + 6 5

Cao Minh Tâm
30 tháng 12 2019 lúc 13:14

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: z - 1 + 2 i = 5  và w = z + 1 + i  có môđun lớn nhất. Số phức z có môđun bằng:

A.  2 5

B.  3 2

C.  6

D.  5 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: z - 1 + 2 i = 5  và w = z +1 +i có môđun lớn nhất. Số phức z có môđun bằng:

A.  6

B.  3 2

C.  5 2

D.  2 5

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn ( 1 - i ) z - 6 - 2 i = 10 . Tìm môđun lớn nhất của số phức z

A.  4 5

B.  3 5

C. 3

D.  3 + 5

Pham Trong Bach

Biết số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện  z - 3 - 4 i = 5 và biểu thức  M = | z + 2 | 2 - | z - i | 2 đạt giá tri lớn nhất. Tính môđun của số phức z+i

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn |z - 3 - 4i| = 5 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = | z + 2 | 2   -   | z - i | 2 . Tính môđun của số phức w = M + mi ?

A. |w| =  2315

B. |w| = 1258

C. |w| = 3 137

D. |w| = 2 309

Pham Trong Bach

Gọi T là tập hợp số phức z thỏa mãn z − i ≥ 3 , z − 1 ≤ 5 . Gọi z 1 , z 2 ∈ T  lần lượt là các số phức có môđun nhỏ nhất và lớn nhất. Tìm số phức z 1 + 2 z 2 ?

A.  12 − 2 i

B.  - 2 + 12 i

C.  6 − 4 i

D.  12 + 4 i  

Pham Trong Bach

Gọi T là tập hợp các số phức z thỏa mãn |z-i| ≥ 3 và |z-i| ≤ 5. Gọi z 1 ,   z 2 ∈ T lần lượt là các số phức có môđun nhỏ nhất và lớn nhất. Tìm số phức z 1   +   2 z 2

A. 12-2i

B. -12+2i

C. 6-4i

D. 12+4i

Pham Trong Bach

Biết số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: z - 3 - 4 i = 5  và biểu thức M = z + 2 2 - z - i 2  đạt giá trị lớn nhất. Tính môđun của số phức z +i.

A.  z + i = 61

B.  z + i = 5 2

C.  z + i = 3 5

D.  z + i = 2 41

Pham Trong Bach

Trong tập hợp các số phức z thỏa mãn: z + 2 - i z + 1 - i = 2  Tìm môđun lớn nhất của số phức z +i

A.  2 + 2

B.  3 + 2

C.  3 - 2

D.  2 - 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN