Bài 2. Vận tốc

Võ Hà Kiều My

cùng 1 lúc có 2 ng cùng khởi hành từ A để đi trên qđ ABC (với AB=2BC) ng thứ nhất đi qđ AB với vt 12 km/h, qđ BC với vt 4km/h. ng thứ nhất đi qđ AB với vt 4 km/h, qđ BC với vt 12km/h. Ng nọ đến trước ng kia 30p. tính chiều dài qđ ABC?

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 16 tháng 10 2016 lúc 16:47

A B C a 2a

Gọi quãng đường BC là a thì quãng đường AB là 2a.

Thời gian người thứ 1 đã đi là: \(\dfrac{2a}{12}+\dfrac{a}{4}=\dfrac{5a}{12}\)

Thời gian người thứ 2 đã đi là: \(\dfrac{2a}{4}+\dfrac{a}{12}=\dfrac{7a}{12}\)

Theo đề bài ta có: \(\dfrac{7a}{12}-\dfrac{5a}{12}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a=3\)

Chiều dài quãng đường ABC là: \(S=2a+a=3a=3.3=9(km)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN