Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z = 1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P = 1 + z + 3 1 - z

A.  3 15

B.  6 5

C.  20

D.  2 20

Cao Minh Tâm
15 tháng 6 2017 lúc 3:20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn |z - 3 - 4i| = 5 . Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = | z   +   2 | 2 - | z   -   1 | 2 . Tính mô đun của số phức ω = M + mi

A. | ω | =  1258

B. | ω | =  3 137

C. | ω | =  2 134

D. | ω | =  2 309

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z = 1 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P = 1 + z + 3 1 - z

A.  2 10

B.  6 5

C.  3 15

D.  2 5

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z - 2 i ≤ z - 4 i  và z - 3 - 3 i = 1 . Giá trị lớn nhất của biểu thức P = z - 2  là:

A.  13 + 1

B.  10 + 1

C.  13

D.   10

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn  z = 1   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  A   =   1 + 5 i z   .

A. 5

B. 4

C. 6

D. 8

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z   =   1  Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  T   =   z + 1 + 2 z - 1

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z = 1 .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = z + 1 + 2 z - 1

A. maxT=  2 5

B. maxT=  3 5

C. maxT=  2 10

D. maxT=  3 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn | z -3 - 4i| =  5  .Tìm |z|  để biểu thức: P = |z + 2|2 - |z – i|2 đạt giá trị lớn nhất?

B. 10

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z - 1 = 2 .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = z + i + z - 2 - i

A. maxT= 8 2

B. maxT=8

C. maxT= 4 2

D. maxT=4

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z - 1   =   2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  T   =   z + i + z - 2 - i

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN