Hoàng Gia Bảo

Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. khối núi Bạch Mã

B. dãy Hoành Sơn

C. khối núi Kẻ Bàng

D. dãy Pusamsao

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 11 2019 lúc 7:30

Đáp án A

Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là dãy Bạch Mã

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Ranh giới tự nhiên giữa Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. khối núi Bạch Mã

B. dãy Hoành Sơn

C. khối núi Kẻ Bàng

D. dãy Pusamsao

Hoàng Gia Bảo

Dãy Bạch Mã là ranh giới giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam, có hướng:

A. Bắc - Nam

B. Tây Bắc - Đông Nam

C. Tây - Đông

D. Đông Bắc - Tây Nam

Hoàng Gia Bảo

Ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Dãy Hoành Sơn 

B. Dãy Bạch Mã 

C. Dãy Hoàng Liên Sơn 

D. Dãy Tam Điệp

Hoàng Gia Bảo

Ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam là

A. Dãy Hoành Sơn

B. Dãy Bạch Mã

C. Dãy Hoàng Liên Sơn

D. Dãy Tam Điệp

Hoàng Gia Bảo

Ranh giới tự nhiên phân chia vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là:

A. dãy Hoàng Liên Sơn

B. dãy Tam Điệp

C. dãy Bạch Mã

D. đèo Ngang

Hoàng Gia Bảo

Ranh giới tự nhiên phân chia vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là

A. dãy Hoàng Liên Sơn 

B. dãy Tam Điệp 

C. dãy Bạch Mã 

D. đèo Ngang 

Hoàng Gia Bảo

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tất cả các tỉnh đều có biển.

B. có các đồng bằng châu thổ rộng.

C. vùng biển rộng và thềm lục địa sâu.

D. vùng trung du trải dài.

Hoàng Gia Bảo

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tất cả các tỉnh đều có biển

B. có các đồng bằng châu thổ rộng

C. vùng biển rộng và thềm lục địa sâu

D. vùng trung du trải dài

Hoàng Gia Bảo

Điểm giống nhau về tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tất cả các tỉnh đều có biển

B. có các đồng bằng châu thổ rộng

C. vùng biển rộng và thềm lục địa sâu

D. vùng trung du trải dài

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN