Lập trình đơn giản

Trần Ngọc Hảo

cho mảnng số nguyên gồm n phần tử a1,a2...,an và số x

viết chương trình tìm các số có giá trị x và thay chúng băng y

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 12 2020 lúc 20:51

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,x,y:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

write('Nhap x='); readln(x);

write('Nhap y='); readln(y);

for i:=1 to n do

if a[i]=x then a[i]:=y;

writeln('Day sau khi thay doi la: ');

for i:=1 to n do

write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN