Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Ngô Thành Chung

Cân bằng phản ứng sau:

FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Duy Anh
Duy Anh 1 tháng 12 2020 lúc 22:17

PTHH: \(2FeO+4H_2SO_4\underrightarrow{t^o}Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2\uparrow+4H_2O\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...