Chương II : Hàm số và đồ thị

meme Lai

Một ruộng lúa hình chữ nhật có hai cạnh tỉ lệ với 4,7 và chiều dài hơn chiều rộng 30m. Trung bình mỗi mét vuông thu hoạch được 0.5kg thóc. Hỏi ruộng lúa đó thu hoạch được bao nhiêu kilogram thóc vào cuối vụ mùa?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 12 2020 lúc 18:53

Gọi a,b(m) lần lượt là chiều dài, chiều rộng của ruộng lúa(Điều kiện: a,b>0)

Theo đề bài, ta có: a:b=7:4

và a-b=30m

hay \(\frac{a}{7}=\frac{b}{4}\) và a-b=30m

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\frac{a}{7}=\frac{b}{4}=\frac{a-b}{7-4}=\frac{30}{3}=10m\)

Do đó:

\(\left\{{}\begin{matrix}\frac{a}{7}=10\\\frac{b}{4}=10\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=70\left(nhận\right)\\b=40\left(nhận\right)\end{matrix}\right.\)

Diện tích ruộng lúa là:

\(S=70\cdot40=2800m^2\)

Khối lượng thóc thu được trên ruộng lúa là:

\(2800\cdot0.5=1400\left(kg\right)\)

Vậy: Cuối vụ mùa, ruộng lúa đó thu hoạch được 1400kg

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN