Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

meme Lai

Bạn An có một số tiền để mua 8 quyển vở và 6 cây bút bi. Biết giá một cây bút bi là 3.500đồng và giá 1 quyển vở là 8.000đồng. Nhân dịp nhà sách khai trương, nhà sách giảm giá mỗi mặt hàng là 500đồng. Hỏi bạn An phải trả bao nhiêu tiền để mua 8 quyển vở và 6 cây bút bi?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
1 tháng 12 2020 lúc 18:56

Số mặt hàng bạn An mua là:

8+6=14(mặt hàng)

Số tiền bạn An được giảm giá là:

\(14\cdot500=7000\)(đồng)

Số tiền bạn An mua 8 quyển vở và 6 cây bút bi trước khi giảm giá là:

\(6\cdot3500+8\cdot8000=21000+64000=85000\)

Số tiền bạn An phải trả sau cùng là:

85000-7000=78000(đồng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN