Luyện tập tổng hợp

kissing the moon

Phân biệt invaluable và worthless

🍀Tâm Zi🧡
1 tháng 12 2020 lúc 14:37

Invaluable nghĩa là vô giá, mô tả một sự vật rất có giá trị. Valueless và worthless đối nghĩa với valuable chỉ một vật hay một hành động không có giá trị, vô ích. Invaluable /ɪnˈvæljuəbl/: vô giá, rất hữu ích.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN