Lập trình đơn giản

jkxchkf

Tìm số nhỏ nhất trong dãy

a(a1,a2,a3...an)

Dãy a(3,1,-4,10) Hmu giúp mình với cacban oiwww, tí mình kiểm tra rồi

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 1 tháng 12 2020 lúc 16:07

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,min:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

min:=a[1];

for i:=1 to n do

if min>a[i] then min:=a[i];

writeln('So nho nhat la: ',min);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN