Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Alanspell

vtc co cấu trúc như sau:

chương trình tính dt các hình sau

1. hinh chu nhat

2. hinh vuong

3.. hinh tam giac

4. hinh binh hanh

5. hinh thang

ban hay chon mot hinh de tinh dien tich

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
30 tháng 11 2020 lúc 8:49

uses crt; var ten:string; dai,rong,canh,a,b,c,day,cao,h,s,p:real; begin clrscr; repeat write('Nhap ten hinh ban muon tinh dien tich:'); readln(ten); until (ten='chu nhat') or (ten='vuong') or (ten='tam giac') or (ten='binh hanh') or (ten='thang'); case ten of 'chu nhat': begin repeat write('Nhap chieu dai hinh chu nhat:'); readln(dai); write('Nhap chieu rong hinh chu nhat:'); readln(rong); until (dai>0) and (rong>0) and (dai>rong); s:=dai*rong; writeln('Dien tich hinh chu nhat la: ',s:4:2); end; 'vuong': begin repeat write('Nhap do dai canh hinh vuong:'); readln(canh); until canh>0; s:=sqr(canh); writeln('Dien tich hinh vuong la: ',s:4:2); end; 'tam giac': begin repeat write('Nhap canh thu nhat:'); readln(a); write('Nhap canh thu hai:'); readln(b); write('Nhap canh thu ba:'); readln(c); until (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a); p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); writeln('Dien tich hinh tam giac la: ',s:4:2); end; 'binh hanh': begin repeat write('Nhap chieu cao cua hinh binh hanh:'); readln(cao); write('Nhap chieu dai day cua hinh binh hanh:'); readln(day); until (cao>0) and (day>0); s:=day*cao; writeln('Dien tich hinh binh hanh la: ',s:4:2); end; 'thang': begin repeat write('Nhap day thu nhat:'); readln(a); write('Nhap day thu hai:'); readln(b); write('Nhap chieu cao:'); readln(h); until (a>0) and (b>0) and (h>0); s:=(a+b)/2*h; writeln('Dien tich hinh thang la: ',s:4:2); end; end; readln; end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN