Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Elza Julius Ruventaren

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí vs H2 trong đó R có số oxi hóa thấp nhất là a% còn trong oxit cao nhất là b%

a) Xđ R biết a:b=11:4

b) Viết công thức phân tử, cấu tạo e, công thức cấu tạo của 2 hợp chất trên

c) Xđ loại liên kết hóa học của R vs H2 và của R vs O2 trong 2 hợp chất trên


Các câu hỏi tương tự
Loading...