Bài 9.Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn.

Louis Lee

Cho các nguyên tố mà nguyên tử tương ứng có phân mức năng lượng cao nhất lần lượt

X:3s1 Y : 3p1 Z:4s1

Hãy so sánh tính kim loại của X ,Y ,Z . Giải thích


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN