Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Caryln Nguyễn

Một chiếc can nhựa nặng 1 kg chứa 50 lít dầu hỏa. Tính trọng lượng của can dầu đó biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800 kg/m³

Trúc Giang
28 tháng 11 2020 lúc 20:31

50l = 0,05m3

Khối lượng của 50l dầu hỏa là:

\(D=\frac{m}{V}\Rightarrow m=D.V=800.0,05=40\left(kg\right)\)

Khối lượng của can dầu đó là:

mc = mn + m = 1 + 40 = 41 (kg)

Trọng lượng của can dầu đó là:

P = 10.mc = 10.41 = 410 (N)

Vây:...........

P/s: Ko chắc!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN