Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Sách Giáo Khoa

Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động

Điểm phân biệt Vận chuyển chủ động Vận chuyển thụ động

Nguyên nhân

Nhu cầu năng lượng

Hưỡng vận chuyển

Chất mang

Kết quả

Mọi người trả lowuf nahnh giúp mk nha mk cần gấp lắm :(

Sách Giáo Khoa
28 tháng 11 2020 lúc 8:28
Bình luận (0)
Louis Thương Thanh
28 tháng 11 2020 lúc 21:38
Điểm phân biệt Vận chuyển chủ động Vận chuyển thụ động

Nguyên nhân

Do nhu cầu của tế bào Chênh lệch nồng độ

Nhu cầu năng lượng

Tiêu tốn năng lượng ATP Không tiêu tốn năng lượng ATP

Hưỡng vận chuyển

Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao

Cùng chiều gadien nồng độ

Từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

Ngược chiều gadien nồng độ

Chất mang

Na, K, Ca, H, I, ure, một vài đường khác và hầu hết các acid amins. Glucose -> enzyme kinase -> glucose 6-phosphate

Kết quả

Đáp ứng nhu cầu tế bào Cân bằng nồng độ chất
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN