Chương I- Điện học

Ong Seong Woo

Cho mạch điện như hình vẽ: U không đổi, di chuyển con chạy C trên biến trở thấy số chỉ của ampe kế tăng từ \(\frac{8}{85}\) đến 0,1 A và số chỉ vôn kế thay đổi từ \(\frac{129}{17}\) đến 7,5V. Xác định Um,R1,R2,Rb

Cho rằng ampe kế và vôn kế lí tưởng

A V 1 2 A B C

Louis Thương Thanh
28 tháng 11 2020 lúc 21:12

C chạy từ A đến B hay từ B đến A vậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN