Lập trình đơn giản

Dang Thao Nhi

assign

Câu 3 (7,0 điểm): Đếm ký tự Cho một văn bản gồm N dòng. Các ký tự được lấy từ tập các chữ cái và chữ số. Yêu cầu: Tìm số lượng ký tự của dòng ngắn nhất, số lượng ký tự của dòng dài nhất và số lượng ký tự của văn bản. Dữ liệu vào: Cho trong file văn bản CAU3.INP, có cấu trúc như sau: - Dòng 1: Ghi số nguyên dương N là số dòng của văn bản (1 ≤ N ≤ 100). - N dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một xâu gồm L ký tự (0 < L < 255). Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản CAU3.OUT, theo cấu trúc như sau: - Dòng 1: Ghi 3 số nguyên dương x y z. Trong đó: x là số lượng ký tự của dòng ngắn nhất; y là số lượng ký tự của dòng dài nhất, z là số lượng ký tự của văn bản. Các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách. Ví dụ:

CAU3.INP 3 ThiHSG09 Nam2018 Vong1

CAU3.OUT

5 8 20 làm giúp em ạ gấp quá

5 8 20

Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 27 tháng 11 2020 lúc 15:05

Hỏi đáp Tin học

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 11 2020 lúc 12:07

const fi='cau3.inp'; fo='cau3.out'; var f1,f2:text; a:array[1..100]of string; n,i,j,tam,max,min,t:integer; b:array[1..100]of integer; c:array[1..3]of integer; begin assign(f1,fi); reset(f1); assign(f2,fo); rewrite(f2); readln(f1,n); for i:=1 to n do readln(f1,a[i]); for i:=1 to n do b[i]:=length(a[i]); max:=b[1]; for i:=1 to n do if max<b[i] then max:=b[i]; min:=b[1]; for i:=1 to n do if min>b[i] then min:=b[i]; c[1]:=min; c[2]:=max; t:=0; for i:=1 to n do t:=t+b[i]; c[3]:=t; for i:=1 to 3 do write(f2,c[i]:4); close(f1); close(f2); end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...