Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Nguyễn Thị Hương

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 27 tháng 11 2020 lúc 15:08

program doi_gia_tri;

uses crt;

var

x,y,tam:longint;

begin

writeln('Nhap x = '); readln(x);

writeln('Nhap y = '); readln(y);

if (x<y) then

begin

tam:=x;

x:=y;

y:=tam;

end;

write(x,' ',y); readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...