Chào Mừng Các Bạn
19 tháng 9 2017 lúc 15:22

      Bài giải

a/b = 2/3 => a2/b2 = 2.2/3.3 = 4/9

a2 + b2 = 208

a2 = 208 : (4 + 9).4

a2 = 208 : 13.4

a2 = 16.4

a2 = 64

=> a = 8

=> b = 8 : 2/3 = 12

Bình luận (0)
Hoàng Thị Thu Huyền
19 tháng 9 2017 lúc 15:34

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\Rightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^2=\left(\frac{2}{3}\right)^2\Rightarrow\frac{a^2}{b^2}=\frac{4}{9}\)

Theo tính chất của tỉ lệ thức thì ta có \(\frac{a^2}{4}=\frac{b^2}{9}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có \(\frac{a^2}{4}=\frac{b^2}{9}=\frac{a^2+b^2}{4+9}=\frac{208}{13}=16\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a^2=16.4=64\\b^2=16.9=144\end{cases}}\)

Vì \(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\) nên a, b cùng âm hoặc cùng dương.

Vậy \(\orbr{\begin{cases}a=8,b=12\\a=-8,b=-12\end{cases}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN